PRZEPISY W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Nowe przepisy z 17 czerwca 2017 wprowadzają na osoby fizyczne wymóg zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

50 cm – dla pozostałych gatunków drzew (nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni)

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zamiar wycinki zgłaszamy w gminie która jest zobligowana do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie do 21 dni. Następnie, w niektórych przypadkach, w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu.

Przed fizycznym usunięciem drzewa zaleca się upewnienie, czy taki sprzeciw została wysłany (np. telefonicznie). Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną.

Wydanie sprzeciwu upoważnia właściciela do złożenia wniosku o decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa. W takim wypadku należy rozważyć możliwość zadeklarowania rekompensaty przyrodniczej w formie nasadzeń zastępczych.

Procedura dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizyczn

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, mamy obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę (dotyczy obwodów jak w tabeli dla osób fizycznych).

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przekroczenie tej wartości stanowi uszkodzenie drzewa i podlega karze.